Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες – Μια πορεία προς το μέλλον για τα δάση της Μεσογείου;

Policy Brief 7

Author
Irina Prokofieva, Sven Wunder, Enrico Vidale
Published on

More information

Recommended citation:
Irina Prokofieva, Sven Wunder, Enrico Vidale. 2012. Πληρωμές για Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες – Μια πορεία προς το μέλλον για τα δάση της Μεσογείου; Policy Brief 7. European Forest Institute.

Number of pages: 16

ISBN: 978-952-5453-92-8 (pdf)